Category Archives: C++

Cấp phát động trong C .

Bài viết tham khảo của bạn ngocbig, nguồn:
http://www.ddth.com/showthread.php/223415-hàm-cấp-phát-động-trong-borland-C-forDOS

Ngôn ngữ c dùng có bốn hàm liên quan đến cấp phát động, cụ thể là:

– malloc
– calloc
– realloc
– free
Continue reading

Advertisements