Category Archives: Algothims

Search Basic

Hôm nay có xem một video ở stanford university thấy có phần search, thấy giảng viên code rồi cho học trò xem, mình tò mò cũng thử một chút, tiện thể ôn lại những kiến thức cơ bản cho phần Sorting.

Đây là Binary Search :

Đây là Linear Search :