Monthly Archives: April 2013

Hướng dẫn sử dụng Git

http://gitref.dragula.org/

Advertisements

Socket basic (Android + Java Base)

Source code này cho bạn .

+ Làm việc với socket (IP + Port)
+ Cách tiếp cận Custom ListView hướng về chuẩn 😀
+ Khai báo chuỗi Json tĩnh và xử lý Json
+ Nhớ lại làm việc với JDBC, nhớ lại input và ouput + streaming
+ custom button style cho Android
+ hết rồi

Chức năng
+ select data
+ delete data
+ update data
+ insert không làm
+ long click vào mỗi item trong Listview để hiện thị các action

Cách chạy.
nếu dùng window, vô CMD gõ ipconfig lấy địa chỉ IP4, trong demo này IP máy tớ là 192.168.1.2
nếu linux thì ifconfig .

chú ý :
+ tớ hoàn toàn mới với socket android
+ Code này chỉ chạy được, chứ chưa chạy tốt
+ Code này chỉ phục vụ bài tập client server, nếu làm thật tớ sẽ không dùng socket
+ Không có lớp Socket Controller nên việc tái sử dụng mã không có (bạn có thể bổ sung)
+ Không chạy được thì comment ở dưới

SQL :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `browser` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(100) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
  `type` varchar(100) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
  `percent` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=21 ;

Link Source https://www.dropbox.com/s/g4o95ui32fk3rka/source.rar