Config hostname for SAP

Bài viết này cho web dynpro developer, để chạy được web dynpro trên SAP GUI thú thực hơi căng đối với mình, nếu làm trên server công ty thì hok nói làm gì, còn SAP local của mình thì vọc theo cách sau bạn sẽ giải quyết được nó.

Step1:
type DRIVERS in run command window->ETC->HOSTS
provide the below line after 127.0.0.1 localhost

127.0.0.1 localhost

IPAddressOfYourComputer ServernameofyourComputer.sap.com

Eg: 192.168.98.12 sridhar.sap.com

Then Save and Close.

Step2:
Go to properties of your computer click on COMPUTER NAME tab ->Change->More

provide Primary DNS Suffix of this Computer: sap.com then click on OK.
restart your system and check now.

Yessssssssssssssssssssssssss.

Advertisements

One thought on “Config hostname for SAP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s