Monthly Archives: November 2011

Code Javascript trực tiếp chạy trên Android

Android là một hệ điều hành rất là abc, tất nhiên xử lý code javascript trên nó là hoàn toàn có thể. Bạn vẫn viết code javascript như bạn vẫn hay làm trên nền desktop, trong android bạn sẽ sử dụng WebView để tương tác với javascript. Continue reading

Advertisements